Seeking the Flying Sword Path

เรื่องย่อ Seeking the Flying Sword Path

ในโลกนี้ มีภูตจิ้งจอก, เทพ, และเหล่าอสูรกาย, ในโลกนี้มีผู้ฝึกตนมากมายแสวงหาความเป็นอมตะ เมื่อได้เปิดใช้ดวงตาธรรมมะ แล้วนั้น ผู้ฝึกตนสามารถที่จะมองเห็นเหล่าภูตผีอสูรปีศาจได้แทบทุกชนิด พวกเขาต่างสรรค์สร้างกระบี่บิน ออกมาเพื่อฆ่าศัตรูในระยะไกลออกนับพันลี้ ดวงตาที่สามารถมองเห็นได้อย่างปรุโปร่ง หูที่ได้ยินแม้กระทั้งหยดน้ำไหลจากที่ไกลๆ …. เรื่องราวของนายน้อยตระกูลฉิน ผู้เป็นหนึ่งในผู้ฝึกตนได้เริ่มขึ้นแล้ว